Tel:(066) 081-815-0766
เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
บริษัท คิงด้อม ออแกนิค เน็ตเวิร์ค จำกัด (Kingdom Organic Network Co,Ltd.) เราคือตัวแทนเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูก และจัดจำหน่าย ผักสด-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหาร Organic โดยที่ ผัก ผลไม้ที่ปลูกและการดูแลรักษา โดยไม่ใช้สารเคมีหรือการปลูกพืชด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

ด้วยประสบการณ์ กว่า 10 ปี ในธุรกิจการจำหน่าย ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ ออแกนิค โดยมีจุดเริ่มต้นเล็กจากการ ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์ โดยจำหน่ายภายในร้าน Home Sweet Home ในย่านสาทร

ในยุคที่กระแสตื่นตัวในเรื่องอาหารปลอดภัยยังไม่ แพร่หลายกันมากอย่างในเช่นปัจจุบัน เราจึงถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการคัดสรรอาหารปลอดภัย จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ของกระทรวงเกษตรฯ หรือรวมทั้งมาตรฐานระดับสากลรายอื่นๆ เช่น USDA , IFOAM อันตรายจากการบริโภค ผัก-ผลไม้ ที่ใช้สารเคมี การที่ประชากรของโลก ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่า 6 พันล้านคนนั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร อีกทั้งพื้นที่สำหรับใช้ในการเพาะปลูก ก็มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกษตรกรต้องการ เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น จึงทำให้มีการนำสารเคมีต่างๆมาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก

โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพียงอย่างเดียวและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ของผู้บริโภคเป็นเรื่องรองลงมา หากผู้บริโภครับประทาน ผัก ผลไม้ และผลผลิตทางการเกษตรกร ซึ่งใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูกนั้น สารเคมีเหล่านั้นจะสะสมอยู่ภายในร่างกาย

ของผู้บริโภคเอง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยของโรคต่างๆ เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ที่ใช้งานสารเคมี และสัมผัสกับมันโดยตรง ก็อาจเกิดการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากปริมาณสารเคมี ที่สะสมอยู่ในร่างกายเช่นเดียวกัน

นอกจากปัญหาสุขภาพทรุดโทรมของ เกษตรกรผู้ใช้งานและผู้ที่บริโภค แล้วปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะเป็นพิษ ทั้งในแหล่งน้ำ ดิน อากาศ ก็จะเสื่อมโทรมตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลร้ายต่อประเทศ ในระยะยาวอีกด้วย

ธุรกิจของเรา
บริษัทฯ มีพื้นที่แปลงปลูก ผัก-ผลไม้ ออแกนิคเอง รวมทั้งมีเครือข่ายเกษตรกร ที่ได้รับการอบรม และสนับสนุนจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมโครงการปลูก พืชผักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยบริษัทฯ ได้ควบคุมการผลิต คัดแยก บรรจุในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรฯ และมาตรฐานระดับสากลอีกด้วย

บริษัทฯ ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และทำการตลาดสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศได้แก่เครือข่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ องค์กรที่สนใจต่างๆ รวมทั้งส่งออกผัก-ผลไม้คุณภาพสู่ตลาดต่างประเทศ ทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม สิงคโปร์ เป็นต้น


พันธกิจ
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรในตลาดโลก อยา่งยั่งยืน

ร่วมสร้างสมดุลระหว่างภาคการผลิตกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปด้วยกัน ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนให้ แก่เกษตรกรรู้จักการสร้างสมดุลของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ ในเชิงพาณิชย์

แหล่งปลูกธรรมชาติ บนยอดดอยสูง แหล่งน้ำจากต้นน้ำน่าน
แปลงเพาะปลูกพืช ผัก ออแกนิค ของเรานั้นตั้งอยู่ที่ อำเภอ....... จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่บนเทือกเขา....... ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่ง มีธรรมชาติอันบริสุทธ์ ปราศจากมลพิษ และอยู่สุงกว่าระดับน้ำทะเล.............เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย.............องศา ตลอดทั้งปี

แหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกนั้น เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากตาน้ำบนยอดเขา..... ซึ่งถือเป็นต้นกำเนินของแม่น้ำน่าน หนึ่งในแม่น้ำสายเศรษฐกิจของภาคเหนือ ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ผัก-ผลไม้ ของเรานั้นได้ปลูกอยู่บนพื้นที่ สิ่งแวดล้อมอันบริสุทธ์ ทั้งทรัพยากรดิน อากาศและน้ำ

รวมทั้งการเอาใจใส่ในมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอน โดยผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัทใส่ใจในทุกรายละเอียด ก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภค

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
สินค้าผัก-ผลไม้ เกษตรอินทรีย์
แหล่งปลูกและเกษตรกรของเรา
Gallery
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
News&Event
ติดต่อซื้อราคาส่ง/Export
นำเสนอสินค้า
เรื่องน่ารู้ Organic
TEL:081-815-0766