Tel:(066) 081-815-0766
หลักการของเกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ หรือ Organic/ออแกนิค

คือการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศและความหลากหลาย ทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จาก การสังเคราะห์ และไม่ใช้ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปลง พันธุกรรม GMO มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพ การเป็นเกษตรอินทรีย์

1. พัฒนาระบบการผลิตไปสู่แนวทางเกษตร ผสมผสานที่มี ความหลากหลาย ของพืชและสัตว์
2.พัฒนาระบบที่พึ่งพาตนเองโดยเฉพาะ ปุ๋ย จากวัสดุธรรมชาติ ภายในพื้นที่การเกษตร
3.ฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ ของดินและคุณภาพน้ำ ด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด อย่างต่อเนื่อง
4.รักษาความสมดุลย์ของธรรมชาติ และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม
5.ป้องกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ทำให้เกิด มลพิษต่อสิมงแวดล้อม
6.ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปที่เป็นวิธีธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด
7.รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตร และระบบนิเวศรอบข้าง รวมทั้งอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย ตามธรรมชาติ ของพืชและสัตว์ป่า
8. รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดห่วงโซ ่การผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจำหน่าย
9.หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูปและเก็บรักษา
10.ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต้องไม่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO
11. ผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ ของผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผ่านการฉายรังสี

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
สินค้าผัก-ผลไม้ เกษตรอินทรีย์
แหล่งปลูกและเกษตรกรของเรา
Gallery
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
News&Event
ติดต่อซื้อราคาส่ง/Export
นำเสนอสินค้า
เรื่องน่ารู้ Organic
TEL:081-815-0766