Tel:(066) 081-815-0766
  • organic field
  • organic rice
  • organic hill
  • Organic-Farming-Dude
king_big1 king_big1 king_big31 Organic-Farming-Dude2


Welcome to the Kingdom of Organic
ปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
"ปลอดภัยในทุกกระบวนการ การปลูก การดูแลรักษาที่ดี สถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน GMP ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ผักของเราจึงปลอดภัย จากยาฆ่าแมลงและปุ๋ยเคมี"
สร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์
“รักษาความสมดุลของเกษตรกรรม และการอนุรักษ์ ดิน ป่าไม้ ต้นน้ำ ธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้คงอยู่คู่เกษตรกรและชุมชนตลอดไป”
พื้นที่ปลูกบนยอดเขา
“แหล่งปลูกพืชผักผลไม้ของเราตั้งอยู่บนยอดเขาในจังหวัดน่านสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1700 เมตรอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น ปราศจากมลพิษใดๆ ด้วยอุณหภูม ิเฉลี่ย 24 องศาตลอดทั้งปี”
สร้างรายได้ สร้างโอกาส ให้เกษตรกรบนพื้นที่ห่างไกล
“เราเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างโอกาส พัฒนาความรู้ สร้างความกินดีอยู่ดี ให้กับเกษตรกร สร้างได้ที่มั่นคง ยั่งยืนให้แก่พี่น้อง เกษตรกร บนพื้นที่สูง ที่อยู่ห่างไกล”
แหล่งน้ำจากต้นน้ำธรรมชาติ
“แหล่งน้ำอันบริสุทธิ์จากตาน้ำธรรมชาติต้นกำเนิดแม่น้ำน่านบนยอดเขาสูง ใสสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ผักของเราจึงมีรสชาติดีหวานฉ่ำกรอบอร่อย ประดุจพืชและผักจากสวรรค์”
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
“เป้าหมายของเราคือ สร้างคลังอาหารที่ปลอดภัยทั้งในประเทศไทย และส่งออกทั่วโลก ดังนั้นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่เราได้รับการรับรอง จึงเป็น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระดับสากล เช่น USDA”

Video Gallery

 

More...Organic Community
organic vegetable
สร้างความอุดมสมบูรณ์คลังอาหาร ปลอดสารเคมีให้แก่ประเทศไทย
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายแห่งมิตรภาพ ความรักของชุมชนเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดขึ้นเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดิน สรา้งแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์....
สร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์ สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เกษตรอินทรีย์ช่วยสร้างความสุขให้เกิดขึ้น ทั้งแก่ตนเองและชุมชน เกษตรกรปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง ผู้บริโภคก็สุขภาพดี....
เกษตรอินทรีย์รักษ์สิ่งแวดล้อม
เกษตรอินทรีย์ช่วยฟื้นฟูและรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน คุณภาพน้ำ อากาศ ไม่ปลอดมลภาวะใดๆสู่สิ่งแวดล้อม รักษาระบบนิเวศรอบข้าง....


News & Event
     
PLANT FACTORY

FOOD SECURITY FOR CRISIS IN URBAN FARMING WITH PRECISION FARMING...
หมวดหมู่: CSR
Posted: 19 ธันวาคม 2563

SMART FARMING @ เครือข่ายคลังอาหารอินทรีย์ชิโลห์ พุทไธสง

นวัตกรรมระบบภูมิสารสนเทศ G-RICE...
หมวดหมู่: CSR
Posted: 19 ธันวาคม 2563

คณะนักลงทุนจากประเทศ Tanzania เข้าเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรลูกข่าย Kingdom Organic Net

คณะนักลงทุนจากประเทศ Tanzania เข้าเยี่ยมชมแปลงผักเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรลูกข่าย...
หมวดหมู่: CSR
Posted: 24 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ปรึกษาจากมูนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยตรวจเยี่ยมแปลงในโครงการ

ที่ปรึกษาจากมูนิธินวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย ตรวจเยี่ยมแปลงในโครงการ...
หมวดหมู่: CSR
Posted: 02 กุมภาพันธ์ 2561

เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
สินค้าผัก-ผลไม้ เกษตรอินทรีย์
แหล่งปลูกและเกษตรกรของเรา
Gallery
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
News&Event
ติดต่อซื้อราคาส่ง/Export
นำเสนอสินค้า
เรื่องน่ารู้ Organic
TEL:081-815-0766